Všeobecné podmienky využívania služby HNkonto

 

1 Úvodné ustanovenia


 • 1.1 Tieto všeobecné podmienky upravujú základné podmienky využívania služby HNkonto.
 • 1.2 Poskytovateľom služby HNkonto je spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31 333 524, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 476/B, DIČ: 2020298984, IČ DPH: SK 2020298984, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK 13 1100 0000 0026 2684 4466 (ďalej len „poskytovateľ“).
 • 1.3 Službou HNkonto sa rozumie poskytnutie prístupu k článkom a ďalšiemu obsahu, ktorý je zverejňovaný na stránkach webových portálov prevádzkovaných poskytovateľom, ako aj poskytnutie ďalších plnení používateľovi tejto služby, a to v rozsahu štandardu služby HNkonto, ktorú si používateľ služby zakúpi.
 • 1.4 Služba HNkonto sa poskytuje v nasledovných štandardoch:
 • a) BRONZE: umožňuje prehliadanie stránok webových portálov prevádzkovaných poskytovateľom bez zobrazovania bannerovej a videoreklamy,

 • b) SILVER: umožňuje prehliadanie stránok webových portálov prevádzkovaných poskytovateľom bez zobrazovania bannerovej a videoreklamy, prístup k HNbiznis článkom a sprístupnenie 3 zamknutých článkov z Hospodárskych novín denne zverejnených na stránkach hnonline.sk,

 • c) GOLD: umožňuje prehliadanie stránok webových portálov prevádzkovaných poskytovateľom bez zobrazovania bannerovej a videoreklamy, prístup k HNbiznis článkom, sprístupnenie zamknutých článkov z Hospodárskych novín zverejnených na stránkach hnonline.sk vrátane článkov v archíve a odoberanie Hospodárskych novín v digitálnej podobe v aplikácii Hospodárske noviny (dostupnej v AppStore spoločnosti Apple alebo Google Play spoločnosti Google),

 • d) PLATINUM: umožňuje prehliadanie stránok webových portálov prevádzkovaných poskytovateľom bez zobrazovania bannerovej a videoreklamy, prístup k HNbiznis článkom, sprístupnenie zamknutých článkov z Hospodárskych novín zverejnených na stránkach hnonline.sk vrátane článkov v archíve, odoberanie Hospodárskych novín v digitálnej podobe v aplikácii Hospodárske noviny (dostupnej v AppStore spoločnosti Apple alebo Google Play spoločnosti Google) a odoberanie Hospodárskych novín v printovej podobe.

 • 1.5 Systémom HNkonto sa rozumie súbor informačných a komunikačných technológií prevádzkovaný poskytovateľom, ktoré umožňujú prístup k službe HNkonto (ďalej len „systém“).
 • 1.6 Používateľom služby HNkonto je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje v systéme a zaplatí poskytovateľovi poplatok za príslušný štandard služby HNkonto na príslušné predplatené obdobie (ďalej len „používateľ“).
 • 1.7 Poplatkom za službu HNkonto je finančná suma, ktorú používateľ zaplatí poskytovateľovi za prístup k príslušnému štandardu služby HNkonto na určité predplatené obdobie, a to podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa (ďalej len „poplatok“).
 • 1.8 Zariadením sa rozumie akýkoľvek technický prostriedok používateľa či tretej osoby, ktorý umožňuje pripojenie k sieti internet (ďalej len „zariadenie“).
 • 1.9 Zaregistrovaním sa v systéme, vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami využívania služby HNkonto a zaplatením poplatku vzniká medzi poskytovateľom a používateľom zmluvný vzťah, na základe ktorého je poskytovaná služba HNkonto.

 • 2 Prístup k službe HNkonto

   

 • 2.1 Prístup k službe HNkonto má používateľ, ktorý sa zaregistruje v systéme a zaplatí poskytovateľovi poplatok, a to počas predplateného obdobia, za ktoré bol poplatok zaplatený.
 • 2.2 Pri zaregistrovaní v systéme si používateľ vytvorí používateľské konto na využívanie služby HNkonto (ďalej len „používateľské konto“). Prostredníctvom jedného používateľského konta je službu HNkonto oprávnený využívať len jeden používateľ.
 • 2.3 Poplatok možno zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa; zaplatením sa rozumie pripísanie finančnej sumy na účet poskytovateľa.
 • 2.4 Poskytovateľ má nárok na poplatok bez ohľadu na to, v akom rozsahu používateľ využíval službu HNkonto.
 • 2.5 Poskytovanie služby HNkonto je začaté momentom poskytnutia prístupu k predplatenému štandardu služby HNkonto a oznámenia o poskytnutí tohto prístupu používateľovi. Prvé predplatné obdobie začína plynúť až momentom začatia poskytovania služieb.
 • 2.6 Používateľ súhlasí so začatím poskytovania služby HNkonto podľa bodu 2.5 tohto článku, a to ešte pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy. používateľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o skutočnosti, že vyjadrením tohto súhlasu stráca v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. právo na odstúpenie od zmluvy.
 •  

  3 Práva a povinnosti poskytovateľa

   

 • 3.1 Poskytovateľ je povinný za podmienok uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach umožniť používateľovi prístup k službe HNkonto prostredníctvom systému. Poskytovateľ garantuje prístup k službe HNkonto v rozsahu minimálne 80 %.
 • 3.2 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k službe HNkonto, ktorá je spôsobená technickými vlastnosťami, poruchami a/alebo nefunkčnosťou zariadenia.
 • 3.3 Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zneužitím používateľského konta (prístupového mena a hesla).
 • 3.4 Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto všeobecných podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku okolností vyššej moci (vis maior). Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle poskytovateľa a poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 • 3.5 Poskytovateľ je oprávnený informovať používateľa prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS/MMS o ponukách svojej služby HNkonto vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby HNkonto na ďalšie obdobie, k čomu používateľ udeľuje poskytovateľovi svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je používateľ oprávnený kedykoľvek písomne odvolať.
 • 3.6 Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k službe HNkonto bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti poskytovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu systému. O dočasnom pozastavení prístupu k službe HNkonto poskytovateľ informuje používateľa oznamom zverejneným na stránke hnonline.sk, a to spravidla vopred, inak v primeranej lehote po vzniku dôvodu na dočasné pozastavenie prístupu k službe HNkonto; poskytovateľ zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dĺžku pozastavenia prístupu k službe HNkonto.
 • 3.7 Používateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas na informovanie o produktoch alebo službách poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov, a to najmä formou e-mailu alebo SMS/MMS. Používateľ má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
 • 3.8 Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup používateľa k službe HNkonto (používateľskému kontu) v prípade, ak (i) používateľ v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami umožní využívať svoje používateľské konto tretej osobe, (ii) bude mať dôvodné podozrenie, že prístup k službe HNkonto používa na základe jedného používateľského konta viac osôb a/alebo používateľ využíva službu v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • 3.9 Poskytovateľ je oprávnený v prípade straty prístupového mena a hesla k používateľskému kontu, odhalenia zneužitia prístupového mena a hesla k používateľskému kontu (používateľského konta) alebo podozrenia zo zneužitia prístupového mena a hesla k používateľskému kontu (používateľského konta) zablokovať prístup k službe HNkonto (používateľskému kontu).
 • 3.10 Poskytovateľ je oprávnený v prípade využívania služby HNkonto v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami zrušiť používateľské konto a/alebo odmietnuť registráciu v systéme.
 • 3.11 Prevádzkovateľ má nárok na náhradu škody, ktorú mu používateľ spôsobí využívaním služby HNkonto v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 •  

  4 Práva a povinnosti používateľa

   

 • 4.1 Používateľ má právo na prístup k službe HNkonto. Službu HNkonto je prostredníctvom používateľského konta oprávnený využívať výlučne len používateľ, ktorý si toto konto vytvoril. používateľ nie je oprávnený zdieľať službu HNkonto s treťou osobou a umožniť bezplatné alebo odplatné užívanie služby HNkonto tretej osobe.
 • 4.2 Používateľ sa zaväzuje, že prístupové meno a heslo k používateľskému kontu žiadnym spôsobom nezverejní a nesprístupní tretej osobe. Používateľ je povinný zabezpečiť utajenie prístupového mena a hesla k používateľskému kontu a ochranu pred ich zneužitím akoukoľvek treťou osobou. Ak používateľ poruší svoju povinnosť podľa tohto bodu, je povinný nahradiť poskytovateľovi všetku tým spôsobenú škodu.
 • 4.3 V prípade straty prístupového mena a hesla k používateľskému kontu, odhalenia ich zneužitia alebo podozrenia z ich zneužitia je používateľ povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať poskytovateľa.
 • 4.4 Používateľ berie na vedomie, že obsah stránok webových portálov a/alebo články sprístupnené v rámci služby HNkonto podliehajú ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ neudeľuje používateľovi žiadny súhlas (licenciu) na použitie týchto obsahov a/alebo článkov. Používateľ nie je oprávnený obsah stránok webových portálov a/alebo článkov sprístupnených v rámci služby HNkonto ďalej poskytovať tretím osobám alebo inak verejne rozširovať/šíriť.
 • 4.5 Používateľ je oprávnený kedykoľvek počas predplateného obdobia využívať službu HNkonto v rozsahu zakúpeného štandardu, pričom berie na vedomie garantovaný rozsah prístupu k službe uvedený v bode 3.1 týchto všeobecných podmienok.
 •  

  5 Uplatnenie reklamácie

   

 • 5.1 Používateľ je oprávnený reklamovať nefunkčnosť/poruchu prístupu k službe HNkonto u poskytovateľa prostredníctvom mailu zaslaného na adresu predplatne@mafraslovakia.sk
 • 5.2 Používateľ je povinný v rámci reklamácie špecifikovať, v čom spočíva reklamovaná nefunkčnosť/porucha prístupu k službe HNkonto a uviesť, kedy sa reklamovaný nedostatok vyskytol.
 • 5.3 Reklamácia sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku systému a používateľ nebude mať prístup k službe HNkonto najmenej počas 48 za sebou nasledujúcich hodín.
 • 5.4 Poskytovateľ je povinný potvrdiť doručenie reklamácie. Doručenie reklamácie poskytovateľ potvrdzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Poskytovateľ je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie informovať používateľa.
 • 5.5 Poskytovateľ v prípade opodstatnenej reklamácie poskytne používateľovi zľavu formou predĺženia prístupu k službe HNkonto, a to o lehotu, počas ktorej používateľ nemal v dôsledku nefunkčnosti/poruchy prístup k službe.
 • 5.6 Ak používateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má podľa § 11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Používateľ - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
 •  

  6 Ochrana osobných údajov

   

 • 6.1 Registráciou v systéme fyzická osoba súhlasí s tým, aby boli osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, vek a pohlavie spracúvané poskytovateľom alebo ním poverenou osobou v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby plnenia povinností poskytovateľa pri poskytovaní služby HNkonto podľa týchto všeobecných podmienok, na vnútropodnikové účely poskytovateľa (sledovanie a vyhodnocovanie hospodárskej činnosti) a na marketingové účely realizované poskytovateľom (týkajúce sa predaja periodickej tlače a iných aktivít poskytovateľa, ako aj aktivít spoločností, tvoriacich s poskytovateľom koncern), a to v elektronickej alebo inej podobe. Zaregistrovaná fyzická osoba súhlasí s tým, aby uvedené údaje boli poskytované ostatným spoločnostiam tvoriacim s poskytovateľom koncern s cieľom marketingu produktov týchto spoločností realizovaným týmito spoločnosťami a aby boli týmito spoločnosťami za týmto účelom spracované.
 • 6.2 Súhlas podľa bodu 6.1 je poskytovaný na lehotu existencie používateľského konta zaregistrovanej fyzickej osoby.
 • 6.3 Poskytovateľ týmto informuje fyzickú osobu, ktorá podľa bodu 6.1 poskytla svoje osobné údaje na spracovanie (ďalej len „dotknutá osoba“), o jej právach vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že dotknutá osoba má právo vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, právo vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich údajov v informačnom systéme, informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje na spracúvanie a zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo, ak došlo k porušeniu zákona č. 122/2013 Z. z. a právo vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti u poskytovateľa namietať voči (i) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, (ii) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo (iii) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u poskytovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u poskytovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu poskytovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať poskytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania; toto právo nemá iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov poskytovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak poskytovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 •  

  7 Osobitné ustanovenia

   

 • 7.1 Osobe, ktorá je zaregistrovaná v systéme a nemá zaplatený poplatok, môže poskytovateľ bezplatne prostredníctvom systému sprístupniť obmedzený rozsah článkov zverejnených na webových portáloch prevádzkovaných poskytovateľom.
 • 7.2 Osoba, ktorá je zaregistrovaná v systéme a nemá zaplatený poplatok, môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu (používateľské konto). Takejto osobe môže registráciu (používateľské konto) zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia aj poskytovateľ.
 •  

  8 Záverečné ustanovenia

   

 • 8.1 Komunikácia medzi poskytovateľom a používateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia používateľa a poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom doručenia potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
 • 8.2 V prípade, že niektoré ustanovenie týchto všeobecných podmienok bude celé, alebo sčasti, vyhlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto všeobecných podmienok platiť v plnom rozsahu. Tieto všeobecné podmienky budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej republike. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok predstavujú celú zmluvu medzi poskytovateľom a používateľom.
 • 8.3 Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 • 8.4 Vzťahy, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 • 8.5 Poskytovateľ je oprávnený tieto všeobecné podmienky jednostranne zmeniť. Nové znenie všeobecných podmienok je poskytovateľ povinný zverejniť na svojej stránke hnonline.sk spravidla najmenej 30 dní pred ich účinnosťou. V prípade, ak používateľ nesúhlasí s novým znením všeobecných obchodných podmienok, je počas tejto lehoty oprávnený doručiť poskytovateľovi žiadosť o ukončenie prístupu k službe HNkonto.
 • 8.6 Zaregistrovaním v systéme vyjadruje zaregistrovaná osoba (používateľ) súhlas s týmito všeobecnými podmienkami
 • 8.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.02.2017.
 •  

   

  Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné vydavateľstva MAFRA Slovakia, a. s.

   

  Časť A

  Úvodná časť

 • 1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky zakúpenia a dodávania periodickej tlače vydávanej spoločnosťou MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31333524, DIČ: 2020298984, IČ DPH: SK 2020298984, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 476/B (ďalej len „vydavateľ“) formou predplatného.
 • 2 Predplatiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej vydavateľ dodáva periodickú tlač na základe predplatného.
 • 3 Platcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vydavateľovi platí cenu za predplatné v prospech určitého predplatiteľa.
 • 4 Zmluva o predplatnom je uzatvorená prijatím návrhu na jej uzatvorenie. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je objednávka. Prijatie návrhu potvrdzuje vydavateľ zaslaním zálohovej/riadnej faktúry na predplatné alebo začatím dodávania periodickej tlače. V prípade objednávky zaslanej prostredníctvom SMS je prijatie návrhu potvrdené doručením spätnej SMS. Právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy, sa v prípadoch stanovených v § 261 Obchodného zákonníka riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a v ostatných prípadoch ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 • 5 Vydavateľ nie je povinný návrh na uzatvorenie zmluvy o predplatnom (objednávku) prijať a nie je povinný o tejto skutočnosti osobu, ktorá objednávku uskutočnila, vyrozumieť.
 • Časť B

  Predplatné

 • 1 Objednávka predplatného
 • Predplatné možno objednať kedykoľvek, a to zaslaním objednávky vydavateľovi poštou, e-mailom alebo prostredníctvom SMS. Predplatné možno objednať tiež telefonicky alebo prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke vydavateľa. V objednávke je potrebné uviesť meno a priezvisko/názov, adresu bydliska/sídlo/miesto podnikania, IČO predplatiteľa, adresu doručovania predplatenej periodickej tlače, meno a priezvisko/názov, adresu bydliska/sídlo/miesto podnikania platcu, ak je osobou inou ako predplatiteľ, bankové spojenie a fakturačné obdobie. Fakturačné obdobie predplatného možno zvoliť na 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov pri denníku a pri magazíne na 12 alebo 6 mesiacov, ak podmienky marketingovej akcie podľa bodu 7.3 všeobecných podmienok alebo podmienky objednávania prostredníctvom SMS nestanovujú iné fakturačné obdobie. Predplatné možno objednať len na dobu neurčitú.

 • 2 Úhrada predplatného
 • 2.1 Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, dostane po doručení objednávky vydavateľovi zálohovú faktúru, ktorú je nutné uhradiť v lehote splatnosti bankovým príkazom alebo poštovou poukážkou. Pri objednávke prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke vydavateľa je možné cenu za predplatné uhradiť aj online platbou platobnou kartou. V prípade objednávky prostredníctvom SMS bude cena za predplatné uhradená prostredníctvom SMS platby (doručením spätnej SMS v hodnote ceny za predplatné).
 • 2.2 Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, je povinný uhradiť vydavateľovi cenu za predplatné podľa aktuálne platného cenníka vydavateľa. Cena zahŕňa náklady na doručenie periodickej tlače. Cenník predplatného jednotlivých titulov periodickej tlače je k dispozícii u vydavateľa a je zverejnený na webovom sídle vydavateľa hnonline.sk.
 • 3 Dodávanie
 • 3.1 Dodávanie denníka predplatiteľovi sa začne odo dňa, ktorý je uvedený ako deň dodávky na zálohovej faktúre. Pri úhrade zálohovej faktúry po dátume splatnosti sa začne dodávka do štyroch pracovných dní po prijatí platby od predplatiteľa, resp. platcu. V prípade magazínov sa doručovanie začne po prijatí platby od čísla vydania uvedeného na zálohovej faktúre. Magazíny, ktoré boli už vydané, budú doposlané. V prípade objednávky zaslanej prostredníctvom SMS sa začne dodávanie denníka spravidla do piatich dní a najneskôr do desiatich dní po uhradení ceny za predplatné prostredníctvom SMS platby a v prípade magazínu od najbližšieho čísla magazínu vydaného po uhradení ceny za predplatné prostredníctvom SMS platby. Ak bola cena za predplatné uhradená priamo pri odoslaní objednávky prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke vydavateľa, tak sa dodávanie denníka začne spravidla do piatich dní a najneskôr do desiatich dní po prijatí platby a magazínu od najbližšieho čísla magazínu vydaného po prijatí platby.
 • 3.2 Periodická tlač je dodávaná vložením do poštovej schránky alebo odovzdaním na recepcii, vrátnici, SBS a pod. Predplatiteľ je povinný zabezpečiť voľný prístup k svojej poštovej schránke (schránka nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s voľne pobehujúcim psom a pod.). Schránka musí byť riadne označená menom a priezviskom/názvom predplatiteľa a musí umožňovať voľné vloženie výtlačku tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu alebo poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chránený pred odcudzením nepovolanou osobou.
 • 3.3 Nebezpečenstvo škody na doručovanom výtlačku periodickej tlače prechádza na predplatiteľa doručením výtlačku do jeho sféry dispozície (napr. do poštovej schránky) alebo odovzdaním na recepcii, vrátnici, SBS a pod.
 • 3.4 Denník bude doručovaný v deň jeho vydania určený vydavateľom a uvedený na titulnej strane výtlačku denníka.
 • 3.5 Predplatenú periodickú tlač nie je možné doručovať mimo územia Slovenskej republiky.

 • 4 Reklamácie
 • 4.1 Predmetom reklamácie je nedoručenie predplateného počtu výtlačkov periodickej tlače, nedoručenie denníka v deň vydania, alebo doručenie neúplného, resp. nekvalitne vytlačeného výtlačku periodickej tlače.
 • 4.2 V záujme účinného odstránenia príčin reklamácie je predplatiteľ povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín odo dňa vydania výtlačku periodickej tlače, ktorého sa reklamácia týka. Pri magazínoch najneskôr v čase vydania nasledujúceho čísla. Pre predplatiteľa/platiteľa, ktorý je spotrebiteľom, platia lehoty na uplatnenie reklamácie stanovené právnym predpisom.
 • 4.3 V prípade oprávnenej reklamácie vydavateľ predplatiteľovi v najbližšom možnom termíne dodatočne doručí všetky reklamované výtlačky periodickej tlače. Ak nebude takéto doručenie možné, vráti vydavateľ predplatiteľovi pomernú časť ceny za predplatné.
 • 4.4 Reklamáciu je možné u vydavateľa uplatniť poštou na adrese jeho sídla, telefonicky 02/48 238 238, alebo e-mailom predplatne@mafraslovakia.sk

 • 4.5 Ak predplatiteľ/platiteľ, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že vydavateľ porušil jeho práva, má podľa § 11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. právo obrátiť sa na vydavateľa so žiadosťou o nápravu. Ďalej má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak vydavateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

 • 5 Zmeny v údajoch, zmeny v objednávke
 • 5.1 Predplatiteľ, resp. platca je povinný bezodkladne oznámiť vydavateľovi každú zmenu v údajoch, ktoré vydavateľovi oznámil na účely poskytovania predplatného. Zmeny je možné nahlásiť telefonicky, poštou alebo e-mailom. Vydavateľ sa zaväzuje zmeniť doručovanie periodickej tlače v súlade s oznámenou zmenou v najbližšom možnom termíne (pri denníku najskôr o 4 pracovné dni).

 • 5.2 Ak predplatiteľ, resp. platca písomne neoznámi minimálne 1 mesiac pred ukončením fakturačného obdobia na adresu vydavateľa zmeny v počte odoberaných výtlačkov alebo titulov, bude mu zaslaná zálohová faktúra na ďalšie obdobie, ktorá bude vychádzať z pôvodných odberov.

 • 6. Zrušenie objednávky predplatného
 • 6.1 Predplatné môže písomne vypovedať ktorákoľvek strana. Predplatiteľ, resp. platca môže vypovedať predplatné najskôr ku koncu fakturačného obdobia doručením písomnej výpovede vydavateľovi poštou na adresu jeho sídla, mailom alebo telefonicky najneskôr 14 pracovných dní pred uplynutím fakturačného obdobia. V tomto prípade predplatné zaniká posledným dňom fakturačného obdobia. Ukončenie počas fakturačného obdobia nie je možné.

 • 6.2 Predplatné denníka zaniká aj tak, že predplatné za ďalšie fakturačné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca po skončení predchádzajúceho fakturačného obdobia. Cenu za výtlačky periodickej tlače dodané počas tohto mesiaca je predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, povinný uhradiť vydavateľovi na základe faktúry vystavenej vydavateľom. Predplatné magazínov zaniká aj neuhradením zálohovej faktúry/poštovej poukážky na nasledujúce obdobie, a to od čísla, ktoré je na nej uvedené.

 • 6.3 Predplatné periodickej tlače, ktoré bolo objednané prostredníctvom SMS s automatickou platbou ceny za predplatné na ďalšie fakturačné obdobie prostredníctvom SMS platby, možno ukončiť ku koncu fakturačného obdobia zaslaním deaktivačnej SMS.

 • 6.4 Predplatné zaniká aj ukončením vydávania predplatenej periodickej tlače vydavateľom. V prípade ukončenia vydávania periodickej tlače pred ukončením obdobia, na ktoré platiteľ uhradil predplatné, bude platiteľovi vrátená alikvotná časť predplatného pripadajúca na vydania periodickej tlače, ktoré predplatiteľovi už nebudú dodané.

 • 7 Marketingové akcie
 • 7.1 Marketingovými akciami sa rozumejú akcie vydavateľa, v rámci ktorých vydavateľ ponúka a poskytuje zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) predplatiteľovi v prípade, že si v rámci tejto akcie predplatí periodickú tlač.

 • 7.2 Pre zmluvy o predplatnom uzatvorené v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia všeobecných podmienok, ak nie je v tomto článku alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.

 • 7.3 Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie viazanosti a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Ak je v podmienkach marketingovej akcie stanovené predplatné so záväzkom viazanosti po určitý čas, po uplynutí tohto času sa zmluva o predplatnom riadi štandardnými podmienkami zmluvy o predplatnom na neurčitý čas (článkom 1 až 6 časti B všeobecných podmienok).

 • 7.4 Záväzkom viazanosti sa rozumie v marketingovej akcii s poskytovaným zvláštnym plnením minimálne stanovené obdobie odberu predplatného (obdobie viazanosti).

 • 7.5 Predplatné uzatvorené na základe marketingovej akcie nie je možné počas obdobia viazanosti vypovedať ani znížiť počet odoberaných výtlačkov príslušného titulu periodickej tlače.

 • 7.6 Predplatné dohodnuté podľa bodu 7.1 nie je možné previesť.

 • 7.7 Vydavateľ môže odmietnuť poskytnúť zvláštne plnenie spojené s predplatným najmä v prípade, ak objednávateľ:

  a) bol kedykoľvek v období posledných 6 mesiacov predplatiteľom alebo platcom príslušného titulu periodickej tlače alebo

  b) je osoba, v ktorej prospech iná osoba predplatila príslušný titul periodickej tlače kedykoľvek v období posledných 6 mesiacov,

  c) je fyzická osoba blízka či osoba žijúca v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá bola predplatiteľom alebo platcom príslušného titulu periodickej tlače kedykoľvek v období posledných 6 mesiacov,

  d) je právnická osoba, ktorá tvorí holding s právnickou osobou, ktorá bola predplatiteľom alebo platcom príslušného titulu periodickej tlače kedykoľvek v období posledných 6 mesiacov,

  e) je právnym nástupcom osoby alebo faktickým pokračovateľom v činnosti osoby, ktorá bola predplatiteľom alebo platcom príslušného titulu periodickej tlače kedykoľvek v období posledných 6 mesiacov, a to i v prípade, že právnych nástupcov alebo faktických pokračovateľov je viac,

  f) je alebo v posledných 3 rokoch bol v omeškaní s úhradou akéhokoľvek záväzku voči vydavateľovi.

 • 7.8 Zvláštne plnenie (prémia, darček a pod.) bude vždy odoslané ako poštová zásielka alebo cenný list na adresu platcu predplatného, a to aj v prípade, keď príslušný titul periodickej tlače bude dodávaný predplatiteľovi alebo inej osobe odlišnej od platcu.

 • 7.9 Pri objednávaní predplatného s marketingovou akciou je v objednávke potrebné uviesť vybranú prémiu, v opačnom prípade bude objednávka považovaná za štandardnú objednávku predplatného bez prémie.

 • 8 Ochrana dát
 • 8.1 Vyplnením a odoslaním objednávky predplatiteľ resp. platca berie na vedomie, že vydavateľ je oprávnený osobné údaje uvedené v objednávke spracovávať v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre potreby plnenia zmluvných povinností vydavateľa.

 • 8.2 Vyplnením a odoslaním objednávky predplatiteľ, resp. platca súhlasí s tým, aby boli osobné údaje uvedené v objednávke spracovávané vydavateľom alebo ním poverenou osobou na vnútropodnikové účely vydavateľa (sledovanie a vyhodnocovanie hospodárskej činnosti vydavateľa) a na marketingové účely realizované vydavateľom, a to v elektronickej alebo inej podobe.

 • 8.3 Súhlas podľa bodu 8.2 je poskytovaný na neurčitý čas a platí až do odvolania. Tento súhlas môže byť predplatiteľom/platcom kedykoľvek bezplatne odvolaný na adrese sídla vydavateľa či e-mailom na adrese predplatne@hnonline.sk.

 • 8.4 Vydavateľ týmto informuje predplatiteľa, resp. platcu, ktorý je fyzickou osobu a ktorý poskytol svoje osobné údaje na spracovanie, o jeho právach vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že má právo vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, právo vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich údajov v informačnom systéme, informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho osobné údaje na spracúvanie, a zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo, ak došlo k porušeniu zákona č. 122/2013 Z. z., právo vyžadovať blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Predplatiteľ, resp. platca má právo na základe písomnej žiadosti u vydavateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívanie osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo poskytovanie osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu. Predplatiteľ/platca má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u vydavateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Predplatiteľ, resp. platca na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u vydavateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu vydavateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Predplatiteľ, resp. platca má právo žiadať vydavateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania; toto právo nemá iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov predplatiteľa/platcu, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov vydavateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke predplatiteľa/platcu, alebo ak vydavateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov predplatiteľa/platcu. Predplatiteľ, resp. platca pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 • 8.5 Predplatením predplatiteľ, resp. platca súhlasí s tým, že mu budú vydavateľom zasielané nevyžiadané obchodné správy na jeho adresu (vrátane e-mailovej), bude kontaktovaný nevyžiadaným direct mailom obsahujúcim obchodné správy a prostredníctvom nevyžiadaného telemarketingu (vrátane nevyžiadaných SMS a MMS) obsahujúceho obchodné správy týkajúce sa produktov, obchodu a služieb vydavateľa. Tento súhlas môže byť kedykoľvek bezplatne odvolaný na adrese sídla vydavateľa či e-mailom na adrese predplatne@hnonline.sk. Predplatiteľ, resp. platca berie na vedomie, že odvolanie súhlasu udeleného podľa týchto všeobecných podmienok sa netýka a neznamená odvolanie súhlasu udeleného z jeho strany inak (napr. na účely kontaktovania obchodnými správami týkajúcimi sa inzercie v tituloch vydavateľstva).

 • 8.6 Predplatiteľ, resp. platca berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky správy (vrátane telefonických hovorov) a s nimi spojené údaje, ktoré si vymieňa s vydavateľom prostredníctvom verejne dostupnej služby elektronickej komunikácie, môžu byť vydavateľom monitorované, a to výhradne s cieľom záznamu transakcií, vnútornej kontroly poskytovaných služieb (zvyšovanie ich kvality), a ďalej tiež ochrany práv vydavateľa. Monitorovaním sa rozumie najmä záznam.

 • 8.7 Vydavateľ sa zaväzuje nevyužívať údaje uvedené v bode 8.5 všeobecných podmienok na iné ako dohodnuté účely, pokiaľ ich použitie nedovoľujú alebo neukladajú právne predpisy.

 • 8.8 Ustanovenia tohto článku nie sú ovplyvnené zánikom zmluvy o predplatnom.

  Časť C

  Osobitné ustanovenia

 • 1 Odstúpenie od zmluvy o predplatnom uzatvorenej so spotrebiteľom na diaľku
 • 1.1 Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o predplatnom uzatvorenej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia prvého výtlačku periodickej tlače.

 • 1.2 Ak vydavateľ splní informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov až dodatočne, najneskôr však do dvanástich mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1.1, lehota na odstúpenie od zmluvy o predplatnom uplynie po štrnástich dňoch odo dňa, keď vydavateľ dodatočne splnil informačnú povinnosť.

 • 1.3 Ak vydavateľ neposkytol predplatiteľovi alebo platcovi, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. ani v dodatočnej lehote podľa bodu 1.2, lehota na odstúpenie od zmluvy o predplatnom uplynie po dvanástich mesiacoch a štrnástich dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1.1.

 • 1.4 Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o predplatnom aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie podľa bodov 1.1 až 1.3.

 • 1.5 Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, môže uplatniť právo na odstúpenie v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči; ak bola zmluva o predplatnom uzavretá ústne, na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy o predplatnom. Prílohou týchto všeobecných podmienok je vzor formulára odstúpenia od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak bolo odstúpenie odoslané vydavateľovi najneskôr v jej posledný deň.

 • 1.6 Vydavateľ v prípade odstúpenia od zmluvy o predplatnom, ktoré bolo vykonané v súlade s týmito všeobecnými podmienkami a právnymi predpismi, do štrnástich dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o predplatnom vráti predplatiteľovi alebo platcovi, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, zaplatenú cenu. Vydavateľ nie je povinný vrátiť zaplatenú cenu pred tým, ako mu boli výtlačky periodickej tlače vrátené, alebo kým predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, nepreukáže zaslanie výtlačkov periodickej tlače späť vydavateľovi, a to aj keď by inak uplynula lehota podľa predchádzajúcej vety. Vydavateľ nie je povinný vrátiť predplatiteľovi alebo platcovi, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, rozdiel medzi nákladmi dodania, ktoré si výslovne zvolil predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, pri objednávaní periodickej tlače, a najlacnejšou možnosťou nákladov dodania ponúkanou vydavateľom. Tento rozdiel znáša predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa. Cena bude vydavateľom vrátená rovnakým spôsobom, akým ju predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, zaplatil, ak je to možné, inak bezhotovostným prevodom na účet predplatiteľa alebo platcu, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, alebo poštovou poukážkou na ním uvedenú fakturačnú adresu na náklady vydavateľa, ak platba rovnakým spôsobom nie je možná.

 • 1.7 Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, je povinný najneskôr do štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať výtlačky periodickej tlače späť vydavateľovi. Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, v plnom rozsahu znáša náklady na vrátenie výtlačkov periodickej tlače pri odstúpení od zmluvy o predplatnom vydavateľovi, a to vrátane prípadných nákladov na vrátenie výtlačkov periodickej tlače, ktoré nie je možné vzhľadom na ich povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

 • 2 Poučenie o zodpovednosti za chyby podľa § 622 až 624 Občianskeho zákonníka

 • 2.1 Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Vydavateľ je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým vydavateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Vydavateľ môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to predplatiteľovi alebo platcovi, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, nespôsobí závažné ťažkosti.

 • 2.2 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú predplatiteľovi alebo platcovi, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 • 3 Spoločné ustanovenie
 • 3.1 Ustanovenia tejto časti všeobecných podmienok sa vzťahujú len na zmluvu o predplatnom uzatvorenú s predplatiteľom alebo platcom, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, ktorý je spotrebiteľom, pričom bod 1 sa vzťahuje len na zmluvu o predplatnom uzatváranú na diaľku.

  Časť D

  Záverečná časť

 • 1 V prípade, že niektoré ustanovenie týchto všeobecných podmienok bude celé, alebo sčasti, vyhlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto všeobecných podmienok platiť v plnom rozsahu. Tieto všeobecné podmienky budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej republike. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok predstavujú celú zmluvu medzi vydavateľom a predplatiteľom/platiteľom.

 • 2 Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť vydavateľa, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

 • 3 Vzťahy, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.

 • 4 Vydavateľ je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia vedenia vydavateľa zmeniť alebo úplne nahradiť tieto všeobecné podmienky. Túto zmenu vydavateľ zverejní na svojom webovom sídle spolu s určením jej platnosti a účinnosti, pričom zverejnenie vydavateľ zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny. Ak predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, nesúhlasí so zmenou všeobecných podmienok, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti všeobecných podmienok. Ak sa vydavateľ a predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, nedohodnú inak, majú právo ukončiť zmluvu o predplatnom a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, vo vyššie uvedenej lehote neoznámi vydavateľovi svoj nesúhlas so zmenou všeobecných podmienok, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy vydavateľa a predplatiteľa alebo platcu, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými všeobecnými podmienkami.

 • 5 Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke vydavateľa a účinnosť dňa 15. 2. 2017.


    Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy